Home » Over het project

Over het project

In dit project, “Ieders Mond Gezond”,  beoogt het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid "GezondeMond" in samenspraak met verschillende partnerorganisaties,  gezondheidsdiensten en lokale tandartsen, een begeleid preventief en curatief mondzorgtraject uit te voeren, waarbij gezinnen uit kansengroepen door iemand van de partnerorganisaties (een ervaringsdeskundige ‘coach’, die kan rekenen op opleiding, ondersteuning en begeleiding vanuit het project), begeleid worden bij hun individueel mondzorgplan. Deze begeleiding omvat de ondersteuning van preventief (mond)gezondheidsgedrag en het toeleiden naar en onderhouden van regelmatige professionele zorg bij een vaste tandarts.

Het project werd oorspronkelijk opgericht door het departement Mondgezondheid en Maatschappij (vakgroep tandheelkunde, UGent). Na een succesvolle pilootfase tussen augustus en december 2016, besloot het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een verlenging van het project toe te kennen, en de werking ervan in te kantelen binnen die van het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid (GezondeMond), bestaande uit vertegenwoordigers van de twee tandheelkundige scholen in Vlaanderen (KU Leuven, Ugent) en de beide beroepsverenigingen (VBT en VVT). Het VVT is hierbij penhouder.   

Het wetenschappelijk luik van dit project wil nagaan wat de impact is van deze nieuwe coachingsmethodiek op de mondgezondheid en het mondgezondheidsgedrag van de doelgroep. Op deze wijze wordt noodzakelijk cijfermateriaal aangereikt om op een structurele wijze mondzorgcoaches te integreren in de werking van organisaties die met kansengroepen werken.

De bewijskracht zal hierbij bekomen worden door het uitvoeren van een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Hierbij worden individueel gecoachte deelnemers uit de interventiegroep vergeleken met participanten uit de controlegroep bij wie enkel gescreend wordt en een verwijsbrief meegegeven wordt voor verdere tandheelkundige behandeling. Met deze vergelijking wordt nagegaan of dit individueel zorgtraject leidt tot een verbeterde mondgezondheid en mondgezondheidsgedrag en een betere levenskwaliteit, en of de baten opwegen tegenover de meerkost. Organisaties uit de controlegroep kunnen na afloop van het wetenschappelijk luik steeds verder instappen in de interventie.


<< Terug