Home » Over het project

Wat is een mondzorgcoach?

Aan de welzijnsorganisaties wordt naast het selecteren van huishoudens ook gevraagd uit te kijken naar mensen die de rol van mondzorgcoach op zich kunnen nemen.

Wie komt in aanmerking als coach?

Voor het profiel van de coach richten wij ons in hoofdzaak op wat men een “Community (Oral) Health Worker” noemt. In samenwerking met de vakgroep Huisartsengeneeskunde UGent en de Stad Gent staat een gezamenlijk project op stapel om, in samenwerking met de VDAB, mensen vanuit de doelgroep een betaalde opleiding aan te bieden tot gezondheidswerker, om zich als ervaringsdeskundige op te werken. Op basis van dit project, werd besloten om de selectiecriteria binnen ‘Ieders Mond Gezond’ te ijken op het project van de “Community (Oral) Health Worker”. De twee belangrijkste criteria zijn de volgende:

1) De mondzorgcoach is geen betaalde kracht binnen een organisatie
2) De mondzorgcoach heeft ervaring met het leven in de doelgroep

Aangezien dit project de effecten van een nieuw beroepsprofiel wil uittesten, kan het niet de bedoeling zijn de bestaande beroepsprofielen extra te bevragen (gezondheidspromotor, sociaal werker). Door beroepskrachten naast hun vele andere taken ook het werk van de coach te laten opnemen, test je niet de effectiviteit van een extra hulpkracht, maar enkel maar of de bestaande werknemers nog extra werk op zich kunnen nemen. Hiermee kan de overheid niet gestimuleerd worden tot het structureel investeren in extra hulpkrachten.

Wel zal aan een verantwoordelijke van de organisatie gevraagd worden de twee voorziene opleidingsdagen tot mondzorgcoach mee te volgen, zodat de organisatie wel ten volle op de hoogte is van het werk van de coach en een coördinerende rol kan opnemen, evenwel zonder uitvoerende taak.   

Wat is het takenpakket van de coach?

In het algemeen zal de coach, na het volgen van een tweedaagse informatie- en trainingssessies, de rol van ‘missing link’ vervullen tussen 3-5 huishoudens en de gezondheidsdiensten. Het takenpakket bestaat uit een aantal zaken:

1) Informatie verwerven en verwerken

 • alle interventies die de coach uitvoert zullen steeds bijgehouden worden in een elektronisch logboek. Hierbij wordt vermeld wat de coach wanneer uitvoert en voor wie, zodat achteraf een duidelijk beeld gevormd kan worden van de tijdsinvestering (zie verder)
 • de coach bouwt een vertrouwensband op met de patiënt. Alle informatie die de coach bekomt over de patiënt, blijft strikt vertrouwelijk. Er zal dan ook gevraagd worden een verklaring hieromtrent te ondertekenen.

2) Hulp bij administratieve taken:

 • de participanten helpen om in regel te geraken/blijven met de ziekteverzekering, afspraken te regelen en de patiënten te begeleiden naar de tandarts. De coach kan de informatie, alsook de vereiste formulieren hieromtrent steeds online raadplegen via www.iedersmondgezond.gent . Hij heeft deze informatie ook reeds gekregen tijdens de opleiding.
 • helpen bij het maken van de eerste afspraak bij de tandarts en bij deze eerste afspraak zelf ook meegaan, om een zicht te hebben op het behandelplan en kennis te maken met de tandarts.
 • waar nodig patiënten bijstaan in hun communicatie: uitleggen of vertalen van documenten, zoeken naar tolken

3) Aanmoedigen in het uitvoeren van het mondzorgtraject

 • op de hoogte blijven van de volgende afspraken van de patiënt (De tandarts geeft dit door aan de coach, die de patiënt helpt te herinneren)
 • Indien de patiënt een afspraak gemist blijkt te hebben: steeds patiënt contacteren en oorzaak achterhalen. Indien gegronde reden, participant benadrukken steeds voldoende op voorhand de tandarts te verwittigen om zich te excuseren. Indien vermijdbare, twijfelachtige of ongegronde reden dient de coach bij een volgende afspraak opnieuw mee te gaan.

4) Aanmoedigen van gedragsverandering

 • op geregelde basis het mondgezondheidsgedrag en de therapietrouw van de patiënt evalueren en stimuleren. Standaard zal de coach zelf tenminste maandelijks contact opnemen met het huishouden bij laag-risico op parodontitis of cariës en tweemaal per maand bij hoog risico op (een van) beide aandoeningen. De contacten met de deelnemers dienen om na te gaan hoe het mondzorgtraject ervaren en uitgevoerd wordt en bij te sturen waar nodig. Tijdens deze contacten wordt de nadruk gelegd op het risicoprofiel van de patiënt (voeding, roken, poetsfrequentie). De coaches in dit project voeren de risico inschatting niet zelf uit. Dit zal uitgevoerd worden door een team van gekalibreerde tandartsen tijdens de eerste screening. Nadien zal op basis van het risicoprofiel aan de coach worden meegedeeld waar hij extra aandacht aan dient te besteden bij de personen die hij begeleidt.
 • informatie die aangereikt wordt tijdens de opleiding en tijdens de intervisies overbrengen naar de doelgroep

Het takenpakket van de coach lijkt overweldigend. Men zou bovendien kunnen veronderstellen dat de coach als het ware het tandheelkundige leven van de patiënt ‘overneemt’. Zelfredzaamheid is echter een belangrijk gegeven, en de coach is een hulp om deze zelfredzaamheid terug te vinden/uit te bouwen. In wezen bestaat het vaste takenpakket voor de coach enkel uit:

 • meegaan naar de eerste afspraak met de tandarts (om zich kenbaar te maken als vertrouwenspersoon)
 • maandelijks contact opnemen met het huishouden indien de leden een laag risico vertonen op gebitsaandoeningen, en tweemaal per maand indien zij een hoog risico vertonen.
 • Indien de patiënt een afspraak gemist blijkt te hebben: steeds patiënt contacteren en oorzaak achterhalen. Indien gegronde reden, participant benadrukken steeds voldoende op voorhand de tandarts te verwittigen om zich te excuseren. Indien vermijdbare, twijfelachtige of ongegronde reden dient de coach bij een volgende afspraak opnieuw mee te gaan.

Dit eerste deel van de opdracht is voor iedere coach identiek. Daarnaast is er een variabel ‘coördinerend deel’. De coach wordt gevraagd erop toe te zien dat de huishoudens zowel administratief als op vlak van mondgezondheid zo goed mogelijk gewapend zijn. De manier waarop dit gebeurt is zowel afhankelijk van het huishouden als van de coach, en dus onmogelijk in regeltjes te gieten.

Vergelijk de mondzorgcoach met een voetbalcoach

De coach geeft vanuit zijn ervaring en kennis (cfr. opleiding mondzorgcoach) tactische richtlijnen aan iedere speler van zijn ploeg (cfr. huishouden). Worden deze richtlijnen goed uitgevoerd, dan zal de coach rustig kunnen toekijken en genieten van het mooie spel dat zijn spelers, mede door zijn toedoen, op de mat leggen. Na 45 minuten is er sowieso pauze, waarop coach en spelers samen een kwartier verzamelen in de kleedkamer (cfr. vast maandelijks/halfmaandelijks contact). Verloopt alles naar wens, dan kan de coach tijdens de rust zijn spelers extra stimuleren en aanmoedigen.  Dreigt de aandacht van één of meerdere spelers te verslappen, dan kan hij wat actiever beginnen coachen en meer richtlijnen geven, hetzij aan een afzonderlijke speler, hetzij voor de hele groep.

 
Driemaandelijkse intervisies

Het coachingsproces is een dynamisch gegeven. Er bestaat op dit moment geen universeel gangbaar protocol dat bij ieder individu werkt. Vandaar dat het belangrijk is dat de coachen op geregelde basis samenkomen om positieve en negatieve aspecten van het coachen aan elkaar voor te leggen. Door het onderling uitwisselen van tips en tricks kan iedere coach zijn kennis en vaardigheden opdrijven, en kunnen vanuit eigen ervaringen belangrijke valkuilen en barrières ontdekt en gerapporteerd worden. Voor dit project wordt uitgegaan van een intervisie om de drie maand.


<< Terug