Home

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy

Ieders Mond Gezond (IMG) is een project dat onder de beheersovereenkomst van Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) valt.   

Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid)
Ieders Mond Gezond
Vrijheidslaan 61
1081 Koekelberg

Voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terecht bij info@iedersmondgezond.be of via  contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt IMG?

IMG verwerkt  persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van zijn dienstverlening, namelijk het doorverwijzen van de gescreende persoon naar een lokale, reguliere tandarts.

Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit onderzoek gebeurt anoniem.

Om over te gaan tot het registreren van de gegevens van de gescreende persoon wordt vooreerst uitdrukkelijk om de toestemming gevraagd en ondertekent deze een informed consent.

Gegevens van de gescreende persoon die geregistreerd worden zijn:

  • persoonlijke identiteits- en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email;
  • persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit en geboortedatum;
  • gegevens omtrent mondhygiëne;
  • medische gegevens, uitsluitend opgevraagd door de tandarts, voor zover deze nodig zijn voor de medische hulpverlening.

Gegevens van de werknemers, vrijwilligers, samenwerkende organisaties en tandartsen die geregistreerd worden zijn :

  • persoonlijke identiteits- en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email.

Bron van de persoonsgegevens

IMG en haar participerende organisaties verkrijgen de persoonsgegevens die ze verwerken van de betrokken natuurlijke personen zelf.

Duurtijd van de verwerking

IMG en haar participerende organisaties houden de persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

Veiligheid van de persoonsgegevens

IMG en haar participerende organisaties waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. IMG slaat alle gegevens op beveiligde servers bij Combell NV op.

Verwerking en delen van informatie met externe partners

IMG en haar participerende organisaties verwerken zelf de persoonsgegevens voor informatie-, onderzoeks-,  beleidsaanbeveling-, en communicatiedoeleinden. IMG en haar participerende organisaties geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om de gescreende persoon professionele hulp te kunnen verlenen.

Rechten van de gescreende persoon onder de GDPR

IMG en haar participerende organisaties waarborgen dat de gescreende persoon als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR hem/haar verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Hij/zij  kan deze rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld bovenaan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan IMG of haar participerende organisatie   de verzoeker een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

IMG maakt op haar online toepassingen (website, ...)  gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de bezoeker van onze online toepassingen  kan de browser opnieuw instellen om onze cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services van onze online toepassingen niet helemaal correct functioneren als onze cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Een klacht of vraag over de geregistreerde persoonsgegevens?

Heeft de gescreende persoon  een vraag of klacht, dan kan hij/zij deze indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie.  Hij/zij kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 16 augustus 2018 om 13:22:35.


<< Terug